Bendradarbiaukime

Vidinis pranešimų kanalas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus UAB „Jūrės medis“ pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su įmone sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (tiekimo, bendradarbiavimo, konsultavimo ir pan.).


Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai vadovaujantis informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.


Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

• pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

• žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;

• asmenį (-is), kuris rengiasi daryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;

• sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešėte, jeigu pranešėte, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;

• vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir (ar) korespondencijos gavimo vieta arba elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti;

• su įmone siejančius ar siejusius darbo ar sutartinius santykius;

• jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.


Pranešimo apie pažeidimą forma

Pasirašytą pranešimą apie pažeidimą pateikite elektroniniu paštu adresu pazeidimai@juresmedis.lt


UAB „Jūrės medis“ paskirtas kompetentingas asmuo administruoja vidinį pažeidimų teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.