Apie mus

Įmonė

UAB „JŪRĖS MEDIS“ yra vienas didžiausių klijuotos medienos konstrukcijų gamintojų Pabaltijo šalyse. Konstrukcijos čia gaminamos nuo 1974m, o įmonės ištakos siekia 1909m. kada vokietis pirklys Tokleris Jūrės kaime pastatė naują pramoninę lentpjūvę . Didelė patirtis ir aukšta gaminių kokybė, patvirtinta Vokietijos Otto Graf Instituto kokybės sertifikatu. 2012 metais įmonė sertifikuota ISO9001 ir ISO14001.
UAB „JŪRĖS MEDIS“ gamina tiesias ir lenktas klijuotos medienos statybines konstrukcijas, medienos denginius. Taip pat gaminame rąstinius namus, pirtis ir vasarnamius iš klijuoto tąšo. Namus gaminame iš sukirstų eglės bei pušies sienojų, kurie kaip ir sijos gaminami su modernia įranga pasitelkiant didžiulę patirtį, įgyta per visą įmonės gyvavimo laikotarpį. Konstrukcijos gaminamos iš lietuviškos ir sibiro eglės, pušies, maumedžio medienos, naudojant melamino klijus.
UAB „JŪRĖS MEDIS“ taip pat teikia šias paslaugas:
  • Prieš projektinių pasiūlymų parengimas,
  • projektų ruošimas,
  • komplektuojančiųjų plieno detalių pateikimas ir sudėjimas,
  • medienos impregnavimas,
  • ugniai atsparinimas,
  • transportavimas,
  • montavimas,
  • konsultavimas.
2008m. UAB „JŪRĖS MEDIS“ įgyvendino technologinės linijos modernizavimo projektą, kurio vertė – daugiau kaip 40 mln. Litų, ir tai leido gamybos apimtis padidinti iki 30000m3 per metus.
UAB „JŪRĖS MEDIS“ apie 80% savo produkcijos eksportuoja į Vokietiją, Lenkiją, Norvegiją, Daniją, Didžiąją Britaniją, Italiją, Portugaliją, Latviją, Ukrainą ,Rusiją, Korėją bei Katarą.
Šiuo metu UAB „JŪRĖS MEDIS“ yra Lietuvos Medienos bei Lietuvos statybininkų asociacijų narys.
 
 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JŪRĖS MEDIS“
ELGESIO IR ETIKOS KODEKSAS
 
 UAB „Jūrės medis“ (toliau vadinama – Bendrovė) atsakingos veiklos kryptis apibrėžia  Elgesio ir etikos kodeksas (toliau vadinama – Kodeksas) , kuriame atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir laikomės elgesio standartų bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valdžios ir kitomis institucijomis bei visuomene. Šis Kodeksas yra vidinis UAB „Jūrės medis“ dokumentas ir privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.
Bendrovės politikos pamatiniai principai yra šie: Darbuotojai privalo būti sąžiningi, etiški ir laikytis įstatymų bei saugoti Bendrovės vardą ir reputaciją.
Šiais principais vadovaujasi visi Bendrovės darbuotojai.
Gerbiame žmogaus teises ir pasisakome už sveikas darbo sąlygas, netoleruojame korupcijos.
SĄŽININGAS ELGESYS BENDROVĖJE
SANTYKIAI SU DARBUOTOJAIS
Mūsų tikslas – įdarbinti, ugdyti ir išlaikyti gabius ir profesionalius darbuotojus, užsitarnauti jų lojalumą. Stengiamės kurti, tobulinti ir nuolat palaikyti saugią ir sveiką darbo aplinką, skatinti darbuotojų sugebėjimų panaudojimą bei vystymą, sudarant visiems lygias galimybes tapti mūsų komandos nariais, siekti gerų darbo rezultatų, tobulėti profesinėje srityje ir nuolat dalyvauti įgyvendinant bendrus tikslus.
Sąžiningi darbo santykiai
Laikomės darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų. Elgiamės taip, kad būtume patrauklus darbdavys dabartiniams ir būsimiems darbuotojams.
Darbuotojus atsirenkame pagal jų kompetenciją, profesionalumą, vertybes. Mokome darbuotojus atlikti savo pareigas ir užduotis. Deramai atlyginame už darbą ir pasiektus rezultatus. Tęsime duotus pažadus ir siekiame žodžio ir veiksmo vienybės. Elgiamės sąžiningai, garbingai, nežemindami Bendrovės, savęs, savo kolegų. Nedalyvaujame neteisėtoje ir negarbingoje veikloje.
Lygiateisiškumas
Užtikriname vienodas galimybes darbuotojams, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, ly­ties, amžiaus, šeiminės padėties, politinių pažiūrų, materialinės padėties, išsilavinimo, seksualinės orientacijos, išvaizdos, fizinių ir intelektinių gebėjimų. Siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami ir su jais būtų elgiamasi teisingai, nepaisant individualių skirtumų, ir gerai jaustųsi dirbdami. Darbuotojus vertiname objektyviai pagal jų darbo rezultatus ir vertybinę elgseną.
Netoleruojame diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susiduriame savo veikloje, atžvilgiu.
Sveikata ir saugumas
Užtikriname, kad darbo aplinka būtų saugi ir ergonomiška, atitinkanti darbų saugos ir higienos reikalavimus. Nuolat tobuliname darbo procesų saugumą, atsižvelgdami į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendiname prevencines priemones. Sistemingai atliekame darbo vietų profesinės rizikos įvertinimą.
Kiekvienai Bendrovės darbo vietai taikomos saugos taisyklės, kurias nustato įstatymai ir vidiniai Bendrovės teisės aktai. Kiekvienas darbuotojas privalo žinoti jo darbo aplinkai ir jam taikomas saugos taisykles ir jų laikytis.
Darbuotojų privatumas
Gerbiame darbuotojų privatumą. Laikomės principo, kad darbuotojo asmeninė veikla neturi prieštarauti Bendrovės siekiui užtikrinti veiklos teisėtumą ir tęstinumą.
Darbuotojų asmeninius duomenis, kurie reikalingi užtikrinant Bendrovės tinkamą vidaus administravimą, renkame, saugome ir naudojame laikydamiesi teisės aktų. Laikydamasi įstatymų, Bendrovė gali peržiūrėti, reguliariai tikrinti ir saugoti visus duomenis, informaciją ir susirašinėjimą, vykdyti stebėseną darbuotojo darbo vietoje ir kitose Bendrovės erdvėse bei darbuotojo naudojimosi Bendrovės suteiktomis komunikacijos priemonėmis.
Alkoholis ir kitos psichotropinės medžiagos darbo vietoje
Siekdami sukurti saugią ir sveiką aplinką visiems darbuotojams, partneriams, tiekėjams ir klientams draudžiame darbe vartoti alkoholį, nelegalias narkotines medžiagas, būti apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar netinkamo receptinių ar nereceptinių vaistų vartojimo.
Be to, draudžiama turėti, perduoti arba parduoti narkotines medžiagas arba alkoholį Bendrovės patalpose arba renginiuose.
Interesų konfliktai
Interesų konfliktas – situacija, kai darbuotojas atlikdamas pareigas priima sprendimą, dalyvauja jį priimant ar atliekant kitus veiksmus, pažeisdamas Bendrovės interesus jo ar jam artimų asmenų privačių interesų naudai.
Stengiamės, kad darbuotojai nesukeltų interesų konflikto, atvirai ir sąžiningai reikštų savo interesus.
Darbuotojai turi vengti veiklos, kuri yra priešinga Bendrovės teisėtiems interesams ar kelia abejonių dėl darbuotojo lojalumo. Darbuotojas turi pranešti savo vadovui, jeigu jis ketina įsidarbinti, verstis kita profesine veikla, tapti valdymo organų nariu ar dalyvauti kitoje aktyvioje ne Bendrovės veikloje, pasitikslinti, ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.
Darbuotojai neturėtų turėti tiesioginio pavaldumo dirbdami su šeimos nariais, giminaičiais ar kitais asmenimis, su kuriais darbuotoją sieja artimas asmeninis ryšys. Darbuotojas neturėtų darbe priimti sprendimų, kurie gali tiesiogiai daryti įtaką minėtų asmenų padėčiai.
Netoleruojame psichologinio spaudimo, naudojantis tarnybine padėtimi; asmens žeminimo ir įžeidinėjimo; melagingų apkalbų skleidimo apie kitus Bendrovės dirbančiuosius.
Antikorupcinės normos (dovanos, pramogos ir kyšininkavimas)
Mes netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos , sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, skaidriai ir kurti patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia- netoleruojama korupcija.
Bendrovė laikosi korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių, todėl nepriimtina, kad kokiomis nors aplinkybėmis Bendrovė būtų susijusi neskaidriais ryšiais su verslo ar valdžios institucijomis ar kraštutine jų forma – kyšininkavimu ar papirkinėjimu. Kyšis gali būti finansinis ar kitokio pobūdžio vertingo atlygio teikimas ar gavimas, todėl dovanos ir pramogos tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomos kyšiais.
Bendrovė nesiūlo ir nepriima dovanų, pinigų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti kokį nors sprendimą ar už jį atsilyginti, tačiau darbuotojai gali priimti ir teikti simbolines mažos vertės verslo dovanas, kai siūlomi simboliniai dėmesio ir pagarbos išraiškos ženklai – mažaverčiai suvenyrai, daiktai, susiję su veiklos reklama, gėlės ir kitos dovanos, kurios atitinka svetingumo ir verslo ryšių palaikymą ir negali įtakoti jas gaunančiojo sprendimų. Svetingumo ir verslo ryšių palaikymo dovanomis negali būti laikomas pinigų, paskolų, paramos, kelionių, darbo pasiūlymų, kompensacijų, nuolaidų prekių, paslaugų ar bet kokio kito vertingo atlygio teikimas ar gavimas.
Bendrovės turtas
Bendrovės įranga, įvairaus pobūdžio ištekliai, kita medžiaga bei darbo laikas yra naudojami tik teisėtiems Bendrovės verslo interesams.
Bendrovės darbuotojai turi saugoti Bendrovės turtą ir užtikrinti tinkamą jo naudojimą, o tai pat imtis reikalingų veiksmų, siekiant užkirsti kelią neteisėtam to turto panaudojimui, sugadinimui arba vagystei.
Tais atvejais, kai darbuotojams leidžiama pasinaudoti Bendrovės turtu asmeniniais tikslais, darbuotojai privalo užtikrinti, kad darbuotojo veikla neprieštarautų teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeistų Bendrovės verslo interesų ir neeikvotų Bendrovės išteklių.
Bendrovės turtas negali būti skolinamas ar perduodamas, išskyrus atvejus, suderintus su oficialia Bendrovės veiklos politika.
Technologijos
Naudojame tik teisėtai įsigytą programinę įrangą. Kompiuterių sistemos ir įranga yra skirtos naudoti tiesiogiai su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojams neleidžiama iš interneto atsiųsti neteisėtą ar netinkamo turinio medžiagą arba programas ar saugoti jas darbuotojams skirtuose kompiuteriuose ir kitose įmonės laikmenose.
Konfidenciali informacija
Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o tai pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus.
Bendrovėje kaupiama ir saugoma konfidenciali informacija apie bendrovės veiklą, apie darbuotojus, klientus, tiekėjus ir verslo partnerius. Darbuotojas privalo žinoti, kuri informacija yra konfidenciali, o jei abejoja, privalo išsiaiškinti. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra saugoti tokią konfidencialią informaciją nuo atskleidimo.
Darbuotojai gali dalytis šia nevieša informacija tik su tais bendradarbiais, kuriems būtina žinoti tą informaciją darbo tikslais. Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant Bendrovės veiklą arba privaloma pagal galiojančius teisės aktus užtikrinant, kad informacijos gavėjai užtikrins konfidencialumą.
Draudžiama darbuotojui atskleisti konfidencialią informaciją savo šeimos nariams ir draugams.
Asmens duomenys renkami, kaupiami, naudojami ir saugomi griežtai laikantis teisės aktų.
Verslo ir finansiniai dokumentai
Akcininkai ir Bendrovės vadovybė privalo gauti visapusišką ir tikslią finansinę informaciją tam, kad galėtų priimti atitinkamus sprendimus.
Bendrovės darbuotojai privalo kruopščiai, tiksliai ir laiku Bendrovės sandorius fiksuoti verslo ir finansiniuose dokumentuose ir užtikrinti kad visos priežiūros institucijoms teikiamos ataskaitos būtų teisingos, tikslios, pateiktos laiku.
Verslo ir finansinių dokumentų tikslumas ir išsamumas yra kiekvieno darbuotojo, o ne tik apskaitos ir finansų skyrių darbuotojų atsakomybė.
Bendrovės darbuotojams griežtai draudžiama klastoti dokumentus, iškreipti ar slėpti tikrąjį sandorių ar operacijų pobūdį.
SĄŽININGAS ELGESYS BENDRUOMENĖJE
Mūsų tikslas – užtikrinti tvarią, ilgalaikę ir sėkmingą veiklą derinant akcininkų, bendrovės, darbuotojų, klientų, tiekėjų, verslo partnerių ir visuomenės interesus. Norime įdarbinti, ugdyti ir išlaikyti gabius ir profesionalius darbuotojus, užsitarnauti jų lojalumą. Bendraujame su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: klientais, tiekėjais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, valstybės institucijomis, žiniasklaida, bendruomenėmis, esame atviri visuomenei ir žiniasklaidai, kitoms suinteresuotoms šalims. Mūsų ryšiai ir bendravimas yra skaidrūs, neviršyti nustatyto konfidencialumo.
SANTYKIAI SU KLIENTAIS
Bendrovės sėkmės pamatas – būti pirmu pasirinkimu mūsų klientams. Tai reiškia, kad dirbame tam, kad
patenkintume savo klientų poreikius ir lūkesčius, esami sąžiningi savo klientams. Bendradarbiaujame, siekdami partnerystės ir abipusės naudos. Santykius grindžiame abipuse pagarba ir tolerancija, vengiame kategoriškumo.
Klientas – svarbiausias asmuo mūsų Bendrovėje. Laukiame savo darbo įvertinimo iš klientų.
Atsižvelgiame į jų pastabas ir greitai reaguojame.
SANTYKIAI SU KONKURENTAIS
Bendrovė pasisako už sąžiningą ir atvirą konkurenciją .
Nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis. Siekiame konkuruoti sąžiningai, vadovaudamiesi verslo etikos principais ir laikydamiesi konkurenciją ir rinkos sąžiningą veikimą reglamentuojančių teisės aktų.
Savo konkurentų pažinimas – svarbi mūsų veiklos dalis, užtikrinanti mūsų konkurencingumą rinkoje. Apie konkurentus renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis ir etiškomis priemonėmis.
SANTYKIAI SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS IR VALDŽIOS ATSTOVAIS
Nuoseklus įstatymų laikymasis ir atviras bei skaidrus bendravimas su valdžios institucijomis užtikrina stabilią mūsų veiklą.
Laiku ir tinkamai teikiame informaciją visoms valdžios institucijoms, atsižvelgdami į teisės aktus.
Mūsų darbuotojai privalo užtikrinti, kad valstybės institucijoms teikiama informacija, pareiškimai ir patvirtinimai būtų teisingi ir išsamūs.
Sudarome tinkamas sąlygas valdžios atstovams tikrinti Bendrovės veiklą ir bendradarbiaujame patikrinimų metu. Jei nustatoma Bendrovės veiklos neatitikimų, nedelsdami juos ištaisome ir imamės priemonių, kad minėti neatitikimai nepasikartotų ateityje.
Mūsų darbuotojams yra draudžiama trukdyti valdžios atstovams atlikti įstatymuose nustatytas jų pareigas ir priešintis teisėtiems jų reikalavimams.
SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
Aplinkosauga
Pripažįstame savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą.
Vykdome savo kasdienę veiklą laikydamiesi aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir leidimų.
Atsižvelgiame į savo priimamų verslo sprendimų įtaką aplinkai. Racionaliai naudojame materialinius ir energetinius išteklius, vykdome atliekų rūšiavimą darbo vietose.
Parama
Bendrovė teikia paramą ją gauti turintiems teisę asmenis ir organizacijoms. Prisidedame prie savivaldybės bendruomenės dalyvaudami jos veikloje, suteikdami finansinę paramą organizuojant vietinius, ne pelno siekiančius renginius. Palaikome iniciatyvas, kurios skatina visuomenės žinių progresą  - remiame kultūrą, sportą, švietimą, sveikatos apsaugą.
Neremiame projektų, kurie susiję su socialinės atskirties didinimu ir diskriminacija, politinėmis iniciatyvomis ir religinių įsitikinimų propagavimu.
Politinė veikla
Bendrovė nedalyvauja politinių partijų, politinių organizacijų ar politikų vykdomoje veikloje ir jų neremia. Tačiau, dialoge su vyriausybe, politinėmis partijomis ir organizacijomis, Bendrovė turi teisę ir pareigą, vykdydama teisėtą veiklą, informuoti valdžios ir politinių partijų ir organizacijų atstovus apie savo oficialią poziciją dėl bet kokio klausimo, kuris tiesiogiai įtakoja Bendrovės veiklą,  jos darbuotojus, klientus ir akcininkus. Bendrovė taip pat turi teisę išsakyti savo nuomonę dėl klausimų, kurie gali turėti atgarsį visuomenėje, kurioje Bendrovė  vysto savo veiklą.
Darbuotojai, gali aktyviai dalyvauti visuomeniniame bei politiniame gyvenime , kelti savo kandidatūrą rinkimuose, vadovauti rinkiminei kampanijai, rinkti lėšas ar kitaip prisidėti prie partijos vykdomos veiklos, išsakyti savo nuomonę, tačiau šie veiksmai turi būti aiškiai atskirti nuo jų tarnybinės veikos ir atsakomybės ir netrukdyti tinkamai atlikti tiesiogines pareigas Bendrovėje. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų išsakyta politinė pozicija būtų suprasta kaip jų asmeninė nuomonė, o ne Bendrovės pozicija.
Bendrovės darbuotojai negali Bendrovės vardu teikti tiesioginės arba netiesioginės politinės paramos ar finansavimo politinėms partijoms.
Gerbiame savo darbuotojų politines pažiūras ir neribojame jų asmeninės politinės veiklos. Mūsų darbuotojai negali naudotis Bendrovės reputacija ar ištekliais, įskaitant darbo laiką, savo politinės veiklos ar politinių interesų tikslais.
SANTYKIAI SU AKCININKAIS
Saugome savo akcininkų interesus, stengiamės dirbti pelningai, kartu plėtodami tvarų verslą.
Mūsų tikslas – ilgalaikis ir tvarus vertės akcininkams didinimas. Skaidriai ir nuolatos teikiame akcininkams informaciją apie Bendrovės finansinę būklę, informuojame apie svarbiausius pokyčius mūsų veikloje, kurie gali daryti įtaką jų turimai akcijų vertei. Nuolat bendraujame su akcininkais, visada atsižvelgiame į jų lūkesčius, atsakome į kylančius klausimus.
KODEKSO LAIKYMASIS
Bendrovė tikisi, jog visi Bendrovės darbuotojai tinkamai laikysis Kodekse įtvirtintų principų.
Kiekvienas Bendrovės darbuotojas yra atsakingas už šio Kodekso vykdymą, privalo neatidėliodamas ir tinkamai reaguoti į visus šio kodekso pažeidimo atvejus. Jei darbuotojai sužino apie pažeidimus arba įtaria, jog galėjo būti nesilaikoma bendrovės veikos principų ir etikos kodekso, jie turėtų kreiptis į savo tiesioginį vadovą patarimo arba apie tai pranešti Bendrovės vadovui.